Lilje-Forlaget 1 - Weibrecht

Aller au contenu

Lilje-Forlaget 1

Bøger

Bøger udgivet på Lilje-Forlaget. De første udgivelser var i 1990.

Flere udgivelser fra ca 2002 og frem på Lilje-Forlaget her.


LILJE-FORLAGETS begyndersystem i fransk, "
S'il vous plaît,s.v.p.
"er udarbejdet af den højt værdsatte svenske lærebogsforfatter KAJ HEURLIN i samarbejde med den erfarne danske lektor J.P. WEIBRECHT.Fra Jørgen Lykke Petersens anmeldelse fra "Gymnasieskolen" Gymnasieskolen 9/5 1991
Kaj Heurlin og Jens Peder Weibrecht: S'IL VOUS PLAÎT, s.v.p.
Når man med stor fornøjelse har arbejdet med S'il vous plaît C-franska åk 1 med tilhørende Studiebok - bortset fra elevers klager over problemer med de svenske gloser som f.eks. bottenvåningen, glass, ituskaren limpa o.m.a. - så er det glædeligt, at dette udmærkede begynderbogssystem af Heurlin nu endelig foreligger i en ligeså udmærket dansk udgave ved Jens Peder Weibrecht - og for øvebogens vedkom mende ved Karen Ratzer - som et godt alternativ til den for øjeblikket mest anvendte danske begynderbog.
 
En sammenligning med den svenske udgave (opr. fra 1976) og den danske viser, at den er gennemarbejdet med stor omhu. Bibeholdt fra den svenske udgave er Monica est Suédoise (2 b), hvorimod det f.eks. er Susanne ogJørgen,der huserer i 18a, hvor det oprindelige tekststykke Le scandale du télephone er erstattat af L'excursion.-Typografisk er den danske udgave også langt at foretrække, der er gjort et godt stykke arbejde for at give det størst mulige pædagogiske udbytte gennem det visuelle udtryk.
 
Tekstbogen: omfanget af stykkerne (20 ialt) er 45 ns, delt i 3 étapes (étape l 1a-10d, étape ll,11a-15d, étape III 16a-20 med répétition efter hver étape). Gloseforrådet er på ca. 950, hvoraf de 94 % er med i Le Français Fondamental. Over 1/3 af tekststykkeme er læsestykker uden ny grammatik. Det har 2 fordele (mindst): at eleverne ikke hvergang skal i gang med nyt grammatisk stof, men får tid til at fordøje det gennemgåede, og at de ret hurtigt i forløbet får oplevelsen ved at kunne læse på det fremmede sprog.
Kilder til teksterne har været den skrevne presse, TV-programmer og båndede interviews, hvad der giver teksterne et realistisk indhold og eleverne god information om foholdene i forskellige sociale miljøer i Frankrig og ikke mindst i de fransktalende lande, som f .eks. Belgien, Schweiz, Canada, Libanon, Algeriet osv.
-Et meget attraktivt træk ved systemet er, at der efter hver tekstblok (fordelt på 4 afsnit, a-d) er realia på dansk, som informerer om en lang række forhold, der yderligere skærper interessen, hvad også de fine illustrationer (indholdsrige fotos taget specielt til denne udgave, kort og des situations i tegneserieform) bidrager til. Som eks.: et godt køkkenbillede s. 29 samt- og det er der til en række stykker, oversigt s. p -"ord og udtryk", som er oplagte til glosefiksering og hurtig samtaleøvelse på fransk, enten om billedet eller om ens hjemlige køkken. Tekstbogen afsluttes med en oversigtsgrammatik (s. 109-137, nem at finde rundt i p.gr.a. typografien) og en alfabetisk ordliste, fr-da, hvis der undervejs skulle være smuttet en glose (s. 137-151).
 


Kernen i ÇA SUFFIT er grammatikafsnittet i S'IL VOUS PLAIT,s.v.p.. Dette er så udvidet og udformet til en selvstændig grammatik, som giver den elev, som har læst efter S.V.P., den behagelige oplevelse at opsætningen i grammatikhåndbogen er den, der kendes fra begynderbogen.
ÇA SUFFIT er dog også særdeles anvendelig i forbindelse med andre begyndersystemer, idet den giver en klar og fornøden oplysning om den franske grammatik for elever i gymmnasiet, HF, handelsskolen og fritidsundervisningen.
Målet har været en grammatik, som just rummer det, som eleven har brug for, i en opsætning som gør bogen indbydende.
Alt hvad der typografisk og pædagogisk er muligt for at fremme klarheden er bragt i anvendelse i denne bog for at lette overskueligheden og indlæringen. Bogen er således trykt i to farver.
Oversigten over de uregelmæssige verber er uovertruffen enkel og gør bogen til en uundværlig opslagsbog.
Sidst i bogen er der som noget nyt i en grammatik vedføjet ordlister med præpositioner, konjunktioner og adverbier, idet erfaringen viser, at eleveme har stor glæde af sådanne lister.
ÇA SUFFIT er på 64 sider.Anmeldelse: 
Ved første gennemsyn bemærker man den overordentlig overskuelige opsætning, bl.a. opnået ved brug af dette forlags helt specielle blå farve (som rimeligt nok forsvinder ved fotokopiering), ved en vel gennemtænkt typografi og et godt register, som nemmer brugernes opslag.- Bogen er en udbygning af grundgrammatikken fra S'il vous plaît, men også efter andre begynderbogs- systemer viser erfaringen, at den fungerer udmærket.
Der gives overalt gode rugbrødsregler: regler uden overflødige dikkedarer og derfor nemt fordøjelige. Dette gælder ikke mindst to af områderne, som erfaringsmæssigt er svære: pronominerne og verberne - Me le, te le reglen er med i en raffineret udgave med pladscifre, hvoraf det fremgår, at der højst kan være to pladser udfyldt, og at det laveste pladsnummer kommer først, og at ciffer 1 og 3 aldrig kan kombineres. - Det danske " dets" 3 mulige oversættelse redegøres der klart for s. 30; afsnittet om spørgsmålsdannelse + listeover spørgeord s. 33 er også god.-Til den klare redegørelse for de 4 hjælpeverber og deres brug kunne man have tænkt sig SEP og OAP medtaget, fordi det er nemt at huske (subjekt + être + participiet; objekt + avoir + participiet).
Bemærkningerne til verbets forskellige tider viser tydeligt, at forfatteren er en erfaren pædagog, der præcist ved, hvad der skal medtages og hvad der med fordel kan udelades. Konjunktiv er f.eks medtaget, også de 8 verber, der har uregelmæssig dannelse, redegørelse for infinitivmærke også. 34 uregelmæssige verber gennembøjes, og det hele ses i oversigt s. 55. Ikke at forglemme ordlisterne: om tid, dage, årets gang, steder, grad, mængde, måde og præpositioner: de sidder lige i øjet, overskuelige og nemme et bruge. Overalt er der gode eksempelsætninger: korte, klare, som bygger på et basisordforråd, som herved også bliver repeteret. Man har på 84 s. fået et ypperligt arbejdsredskab til alle uddannelsestrin: gym., HF, handelsskolen, VUC, fritidsundervisningen... utroligt at så meget kan medtages i en kort basisgrammatik.
Jørgen Lykke Petersen
Gymnasieskolen nr. 11 (4/6-92)QUELLE HISTOIRE rummer 12 1ødige korte historier. Teksternes ordforråd bygger på centrale gloser, indiært i begyndersystemet. Således bruges de mest almindelige uregelmæssige verber ofte, ligesom der er rig lejlighed til at repetere indlærte grammatiske fænomener.
I tilknytning til hver tekst findes forskellige forslag til øvelser, der øger tale- og skrivefærdigheden. Der er forslag til rollespil, interviews, resumeer m.m.
QUELLE HISTOIRE er meget flot illustreret med tegninger.

Anmeldelse fra Gymnasieskolen 22/2 1990
QUELLE HISTOIRE - Véronique Lönnerlad, Sylvia Martin og Jens Peder Welbrecht Lilje-forlaget
52 s. = ca 25,0 ns.
Stor ros til Lilje-forlaget, som udgiver Quelle Histoire, som er sagen lige efter et begyndersystem. Alle ved, hvor svært det er at finde egnede tekster. Alle ved, hvor vigtigt det er efter de oftest kedelige/tynde begyndertekster at finde autentiske tekster, som man må stille en række krav til: de skal være letlæselige, have et rimeligt indhold, ikke for høj vandpct, ikke for store krav til grammatisk viden, samtidig skal de føre indlæringen videre, og give brugerne en fornemmelse af, at det her kan de klare, ogat det var umagen værd. Det er store krav (og der er flere), men samlingen lever op til dem.
Jens Peder Weibrecht har gloseret så tæt, at teksterne går i 1.g, også så tæt, at man kan læse selv eller i grupper. Efter historierne er der forslag (på dansk) til videre bearbejdelse på fransk: rollespil, interviews billedbeskrivelser, resumér, så man kan øge skrive- og talefærdigheden.
Historierne er meget forskellige, der er 12 ialt + 2 tegneserier, fra mange forskellige situationer: uventet held i lotteri, skinsyg teenager, slår en underkuet kone sin mand ihjel eller ej?, problemet med tomme kirker, juvel-tyveri, 80-års fødselsdag med forviklinger, skiulykke, klog spåkone. Der er i alle teksterne rige muligheder for en god snak på fransk med udnyttelse af de mange kurante hverdagsudtryk. Man kan foretage sammenligninger med danske forhold (er vore kirker tomme?), hvad mener du om at skier hors piste, spiller du i lotteriet, vinder du?, hvad ser du på TV, hvor meget ser du, bruger du det til noget?. Det er oplagt at forlade teksten, bruge dens gloser til friere samtale med inddragelse af elevernes egne erfaringer og meninger. Mit hofnr. i samlingen er Le Wagon Culinaire, som meget underfundigt viser, hvor vigtigt det er at kunne sprog, så man undgår helt vilde, konfusioner som Mme Dupont, der skriver til krovært i det tysktalende Schweitz for at bestille et værelse. Da hun er oppe i årene, vil hun gerne have et værelse tæt på le W. C., hvilket jo er ganske naturligt. Forvirringen opstår ved manglende sprogkundskaber; skolelæreren, som kroværten henvender sig til i sin kvide, op-fatter det som deres kendte Wagon Culinaire. I svarbrevet til Mme Du-pont står bl.a. "dans le W.C il y a de la place pour cent person-nes" ... "notre fille a rencontré son mari la première fois au W.C" ... og Mme D. bør tage sit fotografiapparat med "car le W.C. est très beau", og "le local est tres vieux, mais on entend bien partout. même les petits sons". Enig med udgiveren, når han slutter sit forord: "Disse små, sjove og underfundige tekster vil blive en stimulans og inspiration for elevernes læsning af franske tekster."
Jørgen Lykke Petersen
(Gymnasieskolen 22/2 1990)

Multimediaprogram til Quelle Histoire

Til den meget anvendte no­vellesamling, Quelle Histoire, har Lilje-forlaget ladet udar­bejde et program, der udnytter computerens enestående muligheder til sprogind­lræring.
 
Med teksten stående  skcermen har man mulighed for at høre et ord, en linie, eller hele teksten oplæst af franske skuespillere, der taler et eksemplarisk godt fransk. Man markerer blot det ord eller det afsnit , man ønsker at høre, og man kan naturligvis høre ordet eller sæt­ningen  mange gange, man har behov for det. Pa den de kan man både lære udtale og træne sig i at forstå talt fransk.
 
At lave opslag i en ordbog kan være omstrændeligt og tidskrævende . I Quelle Historie programmet er det let. Man klikker bare  ordet og får  den danske betydning  skærmen . Endvidere indeholder programmet spændende øvelser som hjælp til at slå de vigtigste ord fast. Programmet indeholder også en komplet grammatik , udarbejdet af Randi og Jens Peder Weibrecht.

Derib: JO
Tegnesenen handler om pigen Jocelyne, som nærmest ved et tilfælde finder ud af, at hun har AIDS. I bogens første del skildres realistisk en køn og intelligent ung piges liv med tennisspil, skænderier med forældrene og en søster, der i protest tiltrækkes af narkomiljøet. Jocelyne møder Laurent, hvis liv mest består af musik, og som har problemer med at dække over familiehemmeligheden: at broderen døde af AIDS.
I bogens sidste del skildres følsomt reaktioneme hos de unge, hos familie og kammerater, da sygdommen bliver konstateret hos Jo.
Selv om emnet er trist, er bogen det ikke. Den rummer megen varme og mange scener med problemer, som alle unge kender til. Sproget i bogen er godt og tiltaler de unge, fordi det er friskt og naturligt.
Der er udarbejdet glosehæfte til tegneseriebogen af J.P. Weibrecht.
Tegneseriebogen er på 92 sider


ANMELDELSE
DERIB: Jo
Det er så småt ved at være helt fornøjeligt at spekulere på, hvilke supplerende materialer man kan søge indkøbt til sin franskundervisning i folkeskolen. Åbenbart regner forlagene nu med, at fransk har fået en både sikker og udbredt placering i grundskolen. I hvert fald er der det sidste stykke tid dukket mange udgivelser op, der bl.a. henvender sig til grundskolens franskundervisning. Og det fornøjelige består i, at der faktisk er en del godt i mellem.
Et af de bedste supplerende materialer er tegneserien "Jo", hvis tema er AIDS. Den blev produceret i 1991 med henblik på unge i de fransktalende områder i Europa. Idéen blev til hos Groupe Contact Jeunesse i Lausanne, og producent er den schweiziske organisation "Fondation pour la Vie". En lang række kendte personligheder og organisationer har anbefalet og /eller sponsoreret udgivelsen. F.eks. er det vist første gang WHO har engageret sig i en tegneserieudgivelse; og nogle af verdenselitens tennisspillere med Yannick Noah i spidsen spillede i Genève med det formål, at "Jo" kunne udleveres gratis til de unge.
"Jo" blev en meget stor succes. Den har i 1991 fået le Prix Gavroche og i 1992 le Prix Spécial du CRLABD. Og allervigtigst - de unge fransktalende tog den til sig. Det undrer mig ikke. Både jeg selv og de personer, jeg har vist den til, er blevet grebet af den tragiske, spændende og samtidig livgivende historie.
Hovedpersonen, Jo, er en ung, sympatisk pige fra et veletableret hjem med travle forældre. Et enkelt tilfældigt selskabsknald bliver fatalt; hun bliver HIV-positiv, udvikler senere AIDS og dør. Fortællingen fokuserer både på Jo's og omgivelsernes reaktioner og kommer på den måde rundt om både de negative reaktioner, der måske kan opleves lige så slemme som selve sygdommen, og de positive reaktioner, der viser, at der midt i katastrofen kan opstå ømhed, solidaritet og livsvilje.
Jeg tror, at tegneseriens store succes skyldes to ting. For det første er der ikke tale om centnertung og sexfordømmende pædagogisk formaningstale. Selv med HIV-smitten i kroppen kan livet føles dejligt, og det understreges, at livet ikke behøver at være spildt. For det andet er tegneserien befriende professionelt tegnet og fortalt af DERIB, hvilket betyder, at "Jo" er fuldt på højde med de mest populære tegneserier for unge.
De sidste 11 sider er et udmærket oplysende afsnit om AIDS - sobert, konkret og usentimentalt skrevet. Glosehæftet er fremragende og så fyldigt, at tegneserien kan bruges efter 2,5 - 3 års franskundervisning. Og på gymnasiets fortsætterfransk er tegneserien helt indlysende.
Leon Aktor
Bybækskolen, Farum
TOUS AZIMUTS N° 43 NOVEMBRE 1993

Derib: POUR TOI SANDRA
Sandra, en ung lidt slap pige, som flygter fra en mor, som er bange og uden autoritet, og til hvem hun aldrig har kunnet betro sig. Sandra tror, at hun i Michael har fundet den mand, som hun kan have tillid til, og som kan opfylde hendes behov for ømhed. Men Michael er en bnutal fyr, der lever af fiduser, og veksler mellem at give Sandra afklapsninger og kærlighedsgaver, alt imens han foregøgler hende en bedre fremtid ved at føre hende sammen med venner med luksusvillaer.
Doris, som nu har en større stilling I et varehus, men som ung i en periode var med I et prostitutionsmiljø fâr ved mødet med Sandra gjort op med sin fortld og redder med sit eksempel Sandra fra en skæbne, der kun var alt for vis.
Sandra er splittet mellem sin trang til oprør over for det, hun oplever og nødvendigheden af at være cool. Sandra glemmer Michaels vold for kun at huske hans kærlige væremåde. For hende ville det være helt ødelæggende at indse, at han ikke elsker hende. Alt kan hun acceptere, blot ikke sandheden. Sandre svinger mellem øjeblikke af oprør og øjeblikke af underkastelse, truet som hun er af et følelsesmæssigt tomrum.
Et stramt scenario viser, hvordan fælden bilver lagt til rette for Sandra samt de metoder, som folk, der vil forføre andre, benytter sig af. Det hele holdes sammen af en kold logik, som både er på udnytternes og de udnyttedes side, og det er en historle, som både er rørende, spændende og tankevækkende og samtidig rig på vigtige informationer.
Til POUR TOI SANDRA  har den erfarne udgiver Jens Peder WEIBRECHT udarbejdet et glosehæfte, som leveres sammen med bogen
. 


Emilie Jolie: Un conte musical
musik-cd og teksthæfte med gloser og arbejdsopgaver
Forord
Sangeren og sangskriveren Philippe Chatel fik i 1978 en opfordring fra sin datter Émilie, der da var to et halvt år: "Fais-moi la chanson d'un lapin". Det blev til sangen om "La Compagnie des lapins bleus". Dagen efter ville hun så have en sang om et pindsvin, og det blev til "Chanson du Hérisson". Således begyndte historien om de vidunderlige dyr og den lille Émilie Jolie, der leder efter en prins til heksen.
Første udgave af denne musical blev i 1979 sunget af sangstjerner som Georges Brassens, Julien Clerc, Eddy Mitchell og Alain Souchon, men for at fejre 20-året for den store succes er musicalen blev pudset af, nye sange er kommer til og rækken af stjerner, der gerne ville medvirke, er imponerende. Émilie Jolie er blevet et fast indslag i alle franske børns opdragelse, men på grund af den søde historie og gode musik kan folk på alle aldre nyde den.
I undervisningssammenhæng er Émilie Jolie også særdeles velkommen. Historien er enkel, men dog fantasifuld. Sangene fænger, så ordene leges ind, og sproget er ikke sværere end elever efter begynderundervisningen og i overgangslæsningen kan have stor fornøjelse af at arbejde med teksten.
Den foreliggende udgave rummer tekst, gloser og kommentar samt en række øvelser knyttet til de enkelte sange dels for at opbygge et rimeligt ordforråd dels for at repetere og udvide de grammatiske begreber, der er gennemgået i begyndersystemet. Et tværfagligt samarbejde med musik vil i øvrigt være oplagt på grund af de mange musikgenrer, som musicalen rummer.

Émilie Jolie er en lille pige. En aften lader hendes forældre hende være alene hjemme. Angsten griber hende, da hun ligger alene i sin seng. Men i værelset er der også en billedbog, og bogens personer kalder på hende:

Hvis du kom og befriede os
så kunne vi trøste dig
Kom og læs om os
og følg så med os...
Åbn bogen!
Og Émilie Jolie begynder sin rejse gennem siderne i billedbogen


Derib: No Limits

Den svejtsiske organisation, som tog initiativ til Jo og skabte de økonomiske muligheder for at føre tanken ud i livet (indsamlede 3 mill. SFR hos svejtsiske fonde) har gjort det igen. Man har frembragt et tegneseriealbum, som har et af tidens store onder som emne og fået DERIB til at formidle budskabet til de unge på en interessevækkende måde.
Den nye tegneseriebog, NO LIMITS har den omsiggribende VOLD som emne og med støtte fra en større studiegruppe har DERIB nu i flere år arbejdet på albummet.
Tegneseriens hovedperson er en ung mand på 15 år, som keder sig i skolen og elsker at løbe på rulleskøjter. Han søger spænding gennem voldsepisoder og risikofyldte handlinger. Han søger sin identitet i en bande, fordi forholdene i hans familie er vanskelige. Faderen er arbejdsløs HK’er og søger trøst i alkohol. Moderen er lidt yngre og er bragt ud af ligevægt af mandens arbejdsløshed. Hun er fristet af en anden mand. Søsteren arbejder i en musikforretning. Hun ønsker at være uafhængig af familien og går meget ud, hvilket bringer hende til Rave-parties, hvor Ecstacy og andre stoffer er i omløb. Den yngre bror har svært ved at falde til i klassen, som rummer børn af mange nationaliteter. Han bliver mobbet.
En sportsinstruktør bliver redningen for drengen. Gennem et ophold på et vintersportssted lærer han om livet i et fællesskab og om sportslig disciplin, hvilket lærer ham respekt for sig selv og andre.
NO LIMITS er bagerst i bogen forsynet med et pædagogisk afsnit og bogen bliver som JO og POUR TOI SANDRA leveret med et glosehefte af J.P.Weibrecht.Le Café des Rêves
Handlingen udspilles omkring en hyggelig café i et fransk forstadskvarter. Her kommer kvarterets unge, som for manges vedkommende er indvandrere. Historien tager sin begyndelse, da hovedpersonen Serge sammen med sin bedstemor skal klare cafeens drift. En aften bliver bedstemoderen slået ned...
Hæftet består af teksten til en tv-serie i fem dele, gloser og opgaver med oplæg til samtale og diskussion.

Le Café des Rêves 
Af Nigel Hinton
Dansk bearbejdelse 
v. Jens Peder Weibrecht
Lilje-forlaget
Arbejdsbog og Video med alle 5 afsnit 
(videoen er u. undertekster) 


Anmeldelse:
Le Café des Rêves er en videoserie på fransk fra BBC. Handlingen foregår omkring en café i et fransk forstadsmiljø, og cafeen er et hyggeligt tilholdssted for kvarterets unge, hvoraf mange har indvandrerherkomst. Cafeen ejes af Serges bedstemor, der en aften på vej hjem bliver slået ned og frarøvet sin taske. De unge mennesker giver sig nu i fællesskab til at pynte cafeen op til hun kommer hjem fra hospitalet. De unge får opbakning af cafeens gamle stamgæster, og til sidst finder man også overfaldsmanden. Selvfølgelig rummer serien også en kærlighedshistorie.
Serien lægger op til flere emner f.eks. »les beurs«, indvandrere generelt, kærlighed, venner, fritid, skole, franske traditioner.
Den er fremragende til at skærpe elevernes lyttekompetence, da videoen er utekstet, og billedsiden er en god hjælper for forståelsen. I tilknytning til hvert afsnit findes der i arbejdsbogen differentierede og engagerende opgaver, og ydermere er hele teksten trykt, således at man i arbejdet med denne serie kan få aktiveret alle fagets færdigheder: lytte, kigge, læse, tale.
Jeg har kendt og anvendt serien, lige fra den udkom i 2000, og jeg har brugt den på 1.g forts., 2.g forts. samt 2 gange på 2.g beg., og tilbagemeldingerne fra mine elever er yderst positive, fordi de får en god oplevelse ved at høre og forstå rigtigt fransk. De morer sig lidt over seriens typer, men kan lide at arbejde med den, fordi de selv er med i hele processen, og fordi de kan forholde sig til den ud fra deres egen hverdag.
Efter min mening er det oplagt at anskaffe serien til faget, for her har vi et materiale, der på bedste måde kan anvendes til tværfaglige projekter om ungdomskultur, indvandrere, kulturforskelle o.l. 

Pia Wahlstrøm LarsenLes Fabuleux Dessins d’Amélie Poulain
Dette hæfte indeholder gloser til størsteparten af Storyboard-udgaven af Amélie. Hovedvægten er lagt på en tæt glosering, så hæftet kan bruges i uddrag allerede fra et C-niveau. De indledende artikler i bladet kan læses ekstensivt på B og A-niveau. 
I dette Storyboard er der mere forklarende tekst end man kan vise i en film. Visse scener er skåret ned eller helt væk i den endelige filmudgave. Men disse forhold gør netop et storyboard meget egnet til læsning og giver en langt bedre mulighed for at forstå filmens personer og deres handlinger. 
 I gloseringen har vi valgt at se bort fra de filmtekniske udtryk, men til gengæld har vi  samlet de tekniske gloser og gloser til brug for samtale omkring billeder på en enkelt side.
Først udgivet som Storyboard + hæfte, senere samlet i én bog


Anmeldelse:
Les fabuleux destins d'Amélie Poulain - Storyboard
Gloser m.m.
Jens Peder Weibrecht
Forlag: Lilje-forlaget, 2004

At »Amélie« har nået kultstatus i franskundervisningen, er allerede en kendsgerning, som ikke kræver yderligere kommentarer; men med storyboardet til filmen, som Lilje-forlaget har fået rettighederne til at udgive, får vi et materiale, som giver det totale overblik over filmen.
Storyboardet rummer alt fra de første tegninger til den fuldstændige dialog, og da den seneste udgave endvidere er grundigt glosseret og udstyret med gode links til det videre arbejde, så er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for anvendelsen af filmen til undervisningsbrug på stort set alle niveauer. På de laveste niveauer kan man arbejde med personkarakteristik, enkel billedbeskrivelse og indholdsresumeer, og på de mere avancerede niveauer kan man gå bagom tilblivelsen, arbejde med filmteknikken, gå i dybden med persontegningen og supplere oplysningerne med interviews o.l. ved hjælp af de links, der er angivet - altså kan man benytte filmens storyboard til at træne både den kommunikative side af faget og den formelle ved at kombinere mundtlig og skriftlig fremstilling.
En lille, pudsig detalje er den forskel, der er på den trykte forside, hvor titlen er i pluralis, mens bogens danske udgiver på bagsiden skriver titlen i singularis.
Storyboardet til »Amélie« bør findes i enhver bogsamling, fordi det også peger fremad mod franskundervisningen efter reformen.
Pia Wahlstrøm


RACONTE-MOI LA VIE
På initiativ af det litterære tidsskrift LIRE har forfatterne: J.M.G. LE CLEZIO, Régine DEFORGES, Patrick MODIANO, Tahar BEN JELLOUN, Jeanne BOURIN, Bernard CLAVEL, Alexandre JARDIN, Erik ORSENNA og Claude ROY skrevet en novelle til bogen.

Teksteme er skrevet med henblik på unge mennesker, hvorfor sproget i novellerne er overkommeligt for vore elever i 2.g.
Alle teksterne er smukt illustrede, og antologien er produceret i 4farvetryk på kraftigt glittet papir og i et flot moderne lay-out. 158 sider i næsten A4-format.
Til støtte for eleveme er der udarbejdet et arbejdshæfte, som rummer en præsentation af forfattere, gloser samt arbejdsopgaver. Hæftet er udarbejdet af den erfarne udgiver Jens Peder Weibrecht og leveres med bogen.

Til 
RACONTE-MOI LA VIE
 er der indspillet 2 CD-plader, hvorpå franske skuespillere læser novellerne op til ledsagemusik spillet af Budapests symfoniorkester. Musikken er specielt komponeret til hver novelle af René JOLY, og den underbygger på smukkeste vis oplæsningen, så det er en betagende oplevelse at høre teksterne formidlet af Marcello MASTROIANNI, Nathalie BAYE, Thierry LHERMITTE, Valérie KAPRISKY, Lambert WILSON, ANÉMONE, Sabine AZEMA, FAnny ARDANT og Jane BIRKIN.

Raconte-moi la vie - 9 Contes Inédits (DisneylHachette LIRE)
- Arbejdshæfte ved Jens Peder Weibrecht
158 sider = 81,7 ns, rigt illustr. Bog, hæfte + 2 cd-plader.Anmeldelse:

Le temps des surprises er endnu ikke forbi, Lilje-forlaget vover nok en gang pelsen med denne udgivelse, som på mere end én måde er usædvanlig og spændende. Novellesamlingen er blevet til for at oprette en fond for børn, der ved fødslen er blevet ramt af aids. Pierre Assouline, redaktør af tidsskriftet LIRE, bad en række af Frankrigs største forfattere om at stille en novelle fortælling til rådighed for dette formål .
 
Ni sagde ja, nemlig: Tahar Ben Jelloun, Jeanne Bourin, Bernard Clavel, Régine Desforges, Alexandre Jardin, Le Clézio, Patrick Modiano, Erik Orsenna og Claude Roy. Der er altså tale om en perlerække af nulevende forfattere, meget forskellige, men fælles for dem er, at de alle ni skriver spændende ikke om aids, loin de là, men om livet og om de store og små oplevelser, der fylder tilværelsen
 
Men ikke bare forfatterne sagde ja til at være med, en række illustratorer og typografer har sat alt ind pa at gøre samlingen specielt attraktiv, ikke bare ved at lave spændende tegninger - som er gode som udgangspunkt for samtale - men også ved at trylle med typografi og farver.
 
Og som rosinen i pølseenden: en række kendte skuespillere har indtalt teksterne: Marcello Mastroianni, Nathalie Baye, Thierry Lhermite, Valérie Kaprisky, Lambert Wilson, Anémone, Sabine Azéma, Fanny Ardant og Jane Birkin. - Min personlige favorit er Marcello Mastroiannis oplæsning af Le Clézio med en meget indtagende og meget vittig italiensk accent.
 
Sværhedsgraden sættes af Jens Peder Weibrecht til niveauer fra 2.g, 2. HF til 3.g. De letteste fortællinger er Patrick Modianos og Jeanne Bourins, men alle teksterne er glosseret meget tæt i arbejdshæftet.

Fortællingerne er ganske forskellige. Samlingen begynder med en vittig historie af Modiano (læst af Fanny Ardant), som her forlader sin krimi-psykologiske genre for muntert at fortælle om Les chiens de la rue du Soleil, hvor det klart aldrig regner. Teksten er illustreret af Zina Modiano, som har tegnet de ni originaler af gode hunde, som fører lige det modsatte af et hundeliv i la rue du Soleil. - Tahar Ben Jellouns Magi lyser i La Rose des Eaux (læst af Jane Birkin). Der fortælles om ørkenen og det hårde liv for indbyggerne: "Si le désert est vide c'est parce que I 'oeil ne voit pas tout. Il abrite un monde magique". Og længere fremme: "Si les lois du désert sont dures ses miracles sont fréquents". Jelloun kan i sine romaner henfalde til meget snørklede, poetiske udsagn, som nok er smukke, men også lange, men her kræver formen stramhed og præcision. - Claude Roy muntrer sig surrealistisk i Comment les quatre enfants de la famille quatre-cents coups mettent sans dessus sessous la maison de leurs pauvres parents. Den læses af Thierry Lhermite, typografisk sat med håndskrift og nogle skønne collager - vel taget fra gamie kataloger fra stormagasiner, som lægger op til elevhistorieskrivning. Fortællingen karakteriseres rammende af forfatteren selv som "I'histoire à dormir debout".
 
Le Clézio begynder sin L'Enfant de sous le pont i bedste Le Clézio-stil: "Ceci est une histoire vraie . Peut-être qu'elle n 'a pas de fin, comme toutes les vraies histoires, ou bien peut-être que tu veux toi-meme lui donner une fin, dans le genre des rêves qui s'achèvent". Denne begyndelse lever fortællingen op til, det er samlingens bedste.
 
Læserne af LIRE, décembre 1994 valgte Le Clézio som "le plus grand écrivain vivant de langue française" - og en enquête blandt franske gymnasielærere gav 24.000 ønsker om at få Le Clézio ind i la collection Ecrivains du bac (Gallimard).
 
Bernard Clavel - hvem skulle nu have troet det om forfatteren til 5-dækkeren Les Colonnes du Ciel - slår gækken løs i Le Mariage de Madame Cigogne (læst af Nathalie Baye) om den forfængelige hunstork "qui, comble de prétention, exigeait qu on l'appelle Madame C., avec une majuscule ... Moi, je sais tout. Je connais tout. Je suis la plus forte, la plus belle et la plus intelligente". Men hovmod står for fald, for Madame C. gælder EU's told- og grænseregler, også for en stork kan der være route interdite, espace militaire, grandes manoeuvres og ofte chasse et pêche réservées au Président. - En gammel kending som Régine Desforges (den blå cykeldame og den diskrete pornodame, f. eks. i Lola et quelques autres, Poche 5536) forbløffer også med sin Les quatre vivants, læst af Anémone, baseret pa l'Apocalypse de Saint lean, Hertil er tegningerne helt i top.
 
Alexandre Jardins Lord Tout-Nu (Jardin er kendt fra romanen Le Zèbre om den opfindsomme notar, der forsøger at genopvække romantikken og lidenskaben i et 15ar gammelt ægteskab) fortæller om nogle børn pa en stillehavsø under I . verdenskrig. Mødrene er bekymrede, især for drengene, fordi de ikke får latinundervisning "le signe distinctif qui faisait de leurs fils des civilisés". Men endelig findes en lærer, en englænder, der har den særhed, at han altid går helt nøgen. Og den særhed at han får børnene til at forstå verden ved at vise dem de indfødtes vilkår "les enfants s'en retournèrent pleins de doutes sur leurs certitudes héritées". Der er oplæg til debat om så forskellige personer som Dreyfus og Gauguin og om les essais nucléaires en Polynésie.

Arbejdshæftet er forbilledligt lavet, fordi der klart er en mening bag øvelserne: bedre tekstforståelse og bedre sprogfærdighed. Til hver tekst er der læseforståelsesspørgsmål (gode til hjemmeforberedelse), som leder op til videre arbejde med uddybende spørgsmal, der lægger op til fortolkning og skriftlige opgaver. De sproglige øvelser indeholder også retroversioner, referater og omsætningsøvelser, med grammatiske henvisninger til Lilje-forlagets Ça suffit. Også en række kreative øvelser virker igangsættende .
 
Og så er der som ekstra gevinst til hver forfatter en god præsentation, også af deres forfatterskab, hvor det er flot at medtage de ganske mange oversættelser, der findes på dansk, så specielt interesserede kan læse videre selv. Yderst diskret nævnes det, at to romaner af Patrick Modiano er udgivet til undervisningsbrug, Dimanches d'Août (1987) og Un Cirque Passe (1995).
 
Udgivelsen er en gevinst - på alle måder.
Jørgen Lykke Petersen
(Gymnasieskolen - 20. marts 1997)

Retourner au contenu